Arhuaco

Powru Arhwako kwa iku nánuya neykari, NIWIUMUKE kwa Sierra Nawada de Santa Marta bunáchuse zaka’chósuya nunke a’bunna na ni. E’ a’bunkwe pari, NIWIUMUKE awiri Chukimurwa ánugwe nárigun chow a’chwi chwun gwasi chukumana ni; zari zoya awi pinna juna ana’nuga jina chwun gwasi. Eyma unchunhun gwásiri, Kunsamu jina e’ a’bunna (gwamu gwuga sein zare a’bunna), NIWIUMUKE awiri Chukimurwa zarí zoyun nugunke kwun rinuga kuchukumey zoyana na’no. Uya Kunsamu jinari, pin zuneku gwamu gwuga nungwi awiri, iku zukunsamu nari kéywuri ingwin pínkuchu kuregukun nugagwi na ni. Edinson Izquierdo Pérez – Sociólogo bilingüe Arhuaco

Konserwasión Marina Sin Fronteras. Uyasí zajwa’suyajina awiri komunidasin, inu chwi narikéywuri jumuisi zweykwa neykazey nari unkugachónuyun.

Konserwasión Marina Sin Fronteras neykari, niwi nikamu re’wesikurase inusi jezanujina warunhey zweykwa si neyka zuga’kunamujina nikamu kure’wésuya ni.  Uyasí riwiwnunkurajina nikamu re´wesíkurari, níwisin rigunsi nikamu winuzoyajina zukunsamusindi chow rinha’chwi zoyamu kawiza na’nunno; eymey nanun, ikunha jezanujina winwarunhuya kwa winunkunhamukunhasuya, awiri wina’zari uweykari, kujwasukwey nisiza ni.

 

Descargue el capítulo de los manglares